Regelgeving

De specifiek beschermende regels voor de keurtuinen zijn opgenomen in de bestemmingsplannen. Als uitgangspunt geldt de bijzondere cultuurhistorische waarde van de keurtuinen te behouden en te herstellen. Zo is het verboden in de keurtuinen te bouwen, verhardingen aan te brengen, te parkeren, motorvoertuigen aan- en af te voeren, te laden en te lossen of er bedrijfsmatige activiteiten waaronder horeca uit te oefenen. Het onderkelderen van de keurtuinen is ook niet toegestaan, evenals het gebruik van de tuinen voor opslag, voor het plaatsen van airco’s en als stort- of bergplaats.
Ook de bouw en het gebruik van de tuinhuizen in de keurtuinen is aan wettelijke regels gebonden.  Zo is het verboden om in een tuinhuis te wonen of het bedrijfsmatig te gebruiken.


De bomen in de keurtuinen worden beschermd door de gemeentelijke kapverordening, waarbij het criterium ‘in het belang van handhaving van natuur, landschap- of stadsschoon’ bij het aanvragen van een kapvergunning strikt wordt toegepast.
De monumentale bomen (ouder dan vijftig jaar) hebben een aparte status; deze mogen niet gekapt worden tenzij deze ziek zijn.