Onze Stichting

Doel
Bestuur
Activiteiten
Voorgeschiedenis
Publicaties
Steun onze Stichting

Doel van de stichting
Het belangrijkste doel van de stichting is het behoud van de keurtuinen, de groene longen van de Amsterdamse binnenstad voor de toekomst.
Daarnaast wil de stichting een bijdrage leveren aan een gezonde en leefbare Amsterdamse binnenstad door erop toe te zien dat (monumentale) bomen in de keurtuinen niet onnodig gekapt worden en dat vogels, bijen en andere dieren en insecten hun plek in de keurtuinen kunnen behouden.
Alle belanghebbenden waaronder eigenaren en gebruikers van de panden in de 27 Keurblokken, de gemeentelijke – en rijksoverheid en de milieu- en monumentenzorgorganisaties zullen zich verplicht moeten voelen zich in te spannen voor het behoud en beheer van het cultuurhistorisch groene karakter van de keurtuinen. In 1615 is hiervoor de eerste steen gelegd oftewel de eerste boom geplant, onze generatie en volgende generaties zullen moeten blijven planten voor een gezond en leefbaar Amsterdam.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit vier leden: Addy Stoel, voorzitter, Helen Ignatius, secretaris, Peter Klerkx, penningmeester en Vera Amende-Peerdeman, lid.

Activiteiten
De stichting ziet er op toe dat de wettelijke regels nageleefd en gehandhaafd blijven

  • door wekelijks de aanvragen voor omgevingsvergunningen in de keurtuinen te bekijken;
  • door wekelijks de verleende omgevingsvergunningen in de keurtuinen te bekijken;
  • door bouwtekeningen in te zien;
  • door bezwaarschriften te schrijven als daar aanleiding voor is;
  • door gerechtlelijke procedures te starten als dat nodig is;
  • door contact te onderhouden met de gemeenteraad en met ambtelijke diensten.

Daarnaast geeft de stichting voorlichting aan bewoners, gebruikers en bedrijven die een keurtuin bezitten over wat wel en niet is toegestaan in de keurtuinen. Hieronder vallen ook de (ver)bouw en het gebruik van de tuinhuizen.

Voorgeschiedenis
De stichting werkgroep Keurtuinen Binnenstad Amsterdam komt voort uit de werkgroep Keurtuinen. Tot 2019 was deze werkgroep die in 1977 opgericht is onderdeel van de stichting wijkcentrum d’Oude Stadt. De werkgroep Keurtuinen is in de meer dan veertig jaar van haar bestaan met name actief geweest om ervoor te zorgen dat de beschermende regels voor de 27 keurblokken in de wetgeving behouden bleven. Daarnaast  zijn veel bezwaarschriften geschreven, gerechtelijke procedures gevoerd en overleg gepleegd met de gemeente Amsterdam. Dit alles met als doel de keurtuinen te beschermen tegen oneigenlijk gebruik.

Publicaties
Over de keurtuinen zijn in 1979 en 1993 twee studies verschenen:
Wat gebeurt er met de Keurblokken – 1979 (Stichting Uitgeverij De Oude Stad, ISBN 90 6352 071 9)
Wat gebeurt er met de Keurblokken – 1993 (Stichting Uitgeverij De Oude Stad, ISBN 90 6352 311 4)
Deze publicaties zijn niet meer verkrijgbaar in de boekhandel, maar nog wel in te zien of te leen in de bibliotheek.

Artikelen over de keurtuinen:
www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/262/amende-keurtuinen.html
www.amsterdam.nl/nieuwsarchief/@615844/keurtuinen/

Steun onze stichting
U kunt uw donatie storten op onze rekening bij de Triodosbank: NL75 TRIO 0788 8164 62 t.n.v. stichting werkgroep Keurtuinen Binnenstad Amsterdam o.v.v. schenking